Kerkelijke Uitvaart

Eën van de weinige zekerheden van ons leven is dat we eenmaal zullen overlijden. Niemand wordt overgeslagen. Vaak wordt er over het afscheid pas gepraat wanneer het zover is. Niet onbegrijpelijk, want: ook al geloven we vast en zeker in een nieuw leven dat ons wacht: wij hechten terecht aan het leven hier en nu. Toch is het niet onverstandig al eerder over het afscheid na te denken. Dat voorkomt dat er opeens en onvoorbereid keuzes moeten worden gemaakt waar men geen raad mee weet en dat kan jammer zijn.

Een kerkelijk afscheid?

Het spreekt voor zich dat men voor een kerkelijke uitvaart ingeschreven dient te staan in de parochiekern. Indien men ingeschreven staat heeft men recht op de sacramentenbediening en een viering bij overlijden en het begraven op het kerkhof. Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. We vertrouwen onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, het nieuwe leven waar onze dierbare veilig en geborgen is. Tevens vertrouwen wij er op dat zij, die achterblijven die troost en bemoediging zullen vinden waarmee zij de draad van hun leven weer goed zullen kunnen oppakken.

Als een kerkelijke uitvaart gewenst wordt is het belangrijk dat de parochie daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. Dat kan door (zelf of via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met het parochiesecretariaat. In overleg worden dan de datum en de tijd voor de kerkelijke uitvaart vastgelegd, en kunnen verdere afspraken worden gemaakt.
De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige Mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare, door een priester uit de geloofsgemeenschap. Deze mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

Het kan zijn dat de ‘hoogkerkelijke’ Eucharistie niet de meest gepaste vorm van afscheid is. Ook kan het zijn dat er geen priester-pastor voorhanden is om het afscheid te verzorgen.

Er is dan de mogelijkheid om met een Woord- en Communie viering of een Woord- en Gebedsdienst afscheid te nemen. Onze werkgroep ‘dienst ten Afscheid’ staat dan paraat om dit op prudente wijze te begeleiden en daarbij voor te gaan.

Na de kerkelijke viering is er de mogelijkheid tot begraven op ons kerkhof of crematie. Beide vormen zijn door onze Kerk erkend en toegestaan. De keuze wordt doorgaans gevoelsmatig bepaald.

Persoonlijke inbreng in de viering

De parochie draagt zorg voor een eigentijdse en persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen. Daarin kunnen de nabestaanden hun eigen inbreng hebben, deze wordt in overleg met de dienstdoende voorganger ingevuld. De mogelijkheden zijn daarbij ruim voldoende aanwezig, maar niet onbeperkt. Teksten, die door de familie worden uitgesproken worden tevoren aan de voorganger voorgelegd.

De eigen inbreng door de nabestaanden is een mogelijkheid, geen verplichting. De nabestaanden hebben altijd de vrijheid deel te nemen aan de viering zonder daarbij zelf iets actief in te brengen.

De viering wordt opgeluisterd door ons Gemengd Koor St. Pancratius

Het gebruik van muziek via de geluidsinstallatie blijft beperkt tot 1, hooguit 2 nummers, waarbij er een goede reden moet zijn dit ten gehore te brengen.
De collecte tijdens de uitvaart is altijd bestemd voor de opbouw van de parochie en/of voor misintenties voor de overledene. In overleg met de contactpersoon kunnen de data worden ingevuld.

Rond Allerzielen, 2 november, worden alle overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.

Voor vragen of om een uitvaart en/of avondwake aan te melden kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 0252 211568.

Het leven is kort.
Maar toch van oneindige waarde, want
het bergt de kiem van de eeuwigheid in zich.
Gelukkig de mens die de betekenis van deze waarheid verstaat.
Franciscus van Sales.